WORKS

  • Creation

LINK OF LIFE exhibition poster

PHOTO: MOTE SINABEL

AD=MASAKI HANAHARA (SHISEIDO)

MAKE-UP=MIYAKO OKAMOTO (SHISEIDO)

HAIR=TOYOYOSHI SHINOTSUKA (SHISEIDO)